Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k provozu MŠ od 10.5.2021

Informace k provozu MŠ od 10.5.2021Datum konání:
10.5.2021

Obnovení provozu MŠ pro všechny děti

Vážení rodiče, milé děti.

 

Jsem ráda, že vám mohu oznámit, že v pondělí 10. 5. 2021 se konečně ve školce přivítáme se všemi dětmi. Děti nebudou testovány, ani nebudou muset mít roušku.

 

I nadále je nutné přijmout opatření proti šíření onemocnění Covid-19. Za jejich dodržování děkujeme!

Do mateřské školy mohou vstupovat pouze osoby a děti, které nevykazují příznaky infekčního onemocnění.

 

Do budovy školy smí doprovázet dítě pouze jedna osoba, která se v prostorách školy pohybuje vždy v respirátoru, a pouze po nezbytně nutnou dobu.

 

Doprovázející osoba ihned po vstupu do vestibulu školy použije na ruce dezinfekci.

 

Vyvarujte se shromažďování v šatnách dětí, vstupujte jednotlivě, dodržujte rozestupy.

 

Doprovázející osoba před vstupem do třídy důkladně dítěti umyje ruce vodou a tekutým mýdlem a na vysušené ruce použije dezinfekci.

 

Doprovázející osoba musí předat dítě osobně do třídy učitelce.

 

Děti musí mít ve skříňkách 2 kusy roušek – na vycházky mimo objekt školy a pro případ výskytu onemocnění Covid-19 ( prosíme z hygienických důvodů o jejich vyměňování ).

 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví oddělením dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistěním pro ně dohledu zletilou fyzickou osobou (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolet hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod. je povinností školy volit tento postup:

 

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do mateřské školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

 

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu:

 

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy

 

Strava bude automaticky přihlášena všem dětem.

Pokud nebudou děti MŠ navštěvovat, odhlaste prosím stravu v pondělí 10.5.2021 nejpozději do 13 hod. ve školní jídelně - na tel.čísle 583 431 848

Neodhlášený oběd - (za pondělí 10.5.2021) je možno si ve ŠJ v době k tomu určené vyzvednout. Pouze však v tento první den nepřítomnosti dítěte ve škole.

 

Na všechny se už moc těšíme a přejeme si, abychom si společně strávené chvíle i přes nelehkou dobu užili v co nejlepší náladě a pohodě!

 

Renata Tilscherová, ředitelka MŠ Moravičany