Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Dokumenty původni > Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Moravičany, okres Šumperk příspěvková organizace

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Č.j.:                     4 /2021                  

 

Spisový znak :     A.1.                 

Skartační znak:    V5

Vypracoval:

 

 

Renata Tilscherová, ředitelka školy

Vydal:

Renata Tilscherová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

15.6.2021

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

30.6.2021

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

  1.9.2021

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 165, odst. 1., písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí (se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. 

1. Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdělávání

 1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.
 2. O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.
 3. Při zápisu k předškolnímu vzdělávání, případně v den nástupu dítěte do MŠ, jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s touto směrnicí.

2. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

2. 1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

 1. Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
 2. Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.
 3. Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.
 4. Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.
 5. Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.
 6. Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na poskytování školního stravování.
 7. Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.
 8. Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU, pokud
 • mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,
 • jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu,
 • jsou azylanty,
 • jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany,
 • jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

2. 2 Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 1. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne příslušného měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
 2. Jestliže
 • zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči,
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, přede dnem splatnosti úplaty podá ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeným v rozhodnutí ředitelky mateřské školy o  prominutí nebo snížení úplaty.

3.  Výše úplaty

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

4. Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

5. Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 § 6 vyhlášky, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Obdobně postupuje ředitelka školy v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle jiného právního předpisu; pokud ředitelka školy zná délku přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v příslušném měsíci, neprodleně o výši úplaty vhodným způsobem informuje zákonné zástupce.

6. Osvobozen od úplaty je

 1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 3. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 4. d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Pokud byla přede dnem splatnosti úplaty podána zákonným zástupcem ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeném v rozhodnutí ředitelky mateřské školy. Splatnost se tak v případě osvobození od úplaty odkládá na den rozhodnutí o osvobození. Pokud ředitelka mateřské školy žádosti nevyhoví, bude zákonný zástupce povinen uhradit úplatu za kalendářní měsíc. Pokud ředitelka žádosti o osvobození vyhoví, splatnost úplaty vůbec nenastane.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena ředitelka školy.
 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2021

V Moravičanech 14. 6. 2021, Renata Tilscherová, ředitelka školy 

Příloha č. 1 - Stanovení úplaty

Mateřská škola Moravičany, okres Šumperk, příspěvková organizace

Č.j.: 5/2021

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 takto: 

1. neomezená celodenní docházka 360,- Kč
2. děti, které nejpozději k 31. 8. 2021 dosáhly 5 let 0,- Kč
3. přerušení provozu delší než 5 vyučovacích dní v měsíci 180,- Kč

 

V Moravičanech 14. 6. 2021, Renata Tilscherová, ředitelka školy