Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Informace ze školky

Informace ze školky

FOCENÍ

Ve čtvrtek 27. května se budou děti fotografovat na společnou třídní fotografii.

Ráno prosím předejte děti do třídy v běžném oblečení. Oblečení na focení dejte dětem do igelitové tašky, nebo pověste na ramínko do

skříňky.

Do oblečení na focení děti převlékneme až před focením, aby si děti oblečení při hře a u svačinky neušpinily.

 

OSLAVA DNE DĚTÍ

V úterý 1. června se bude ve školce konat ke dni dětí  MAŠKARNÍ  KARNEVAL.

Dejte prosím dětem na tento den do školky karnevalový převlek – nejlépe v igelitové tašce.

Součástí karnevalu je promenáda masek po školce, soutěže a hry, tanec při hudbě, mlsání, společné vyfocení…...

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÉTĚ          

Mateřská škola a školní jídelna budou se souhlasem zřizovatele v době od pondělí  19. července do pátku 13. srpna 2021 uzavřeny.      

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je na měsíc červenec a srpen snížena na polovinu – 130,- Kč měsíčně.

 

O dalších aktuálně konaných akcích Vás budeme informovat.


Publikováno 16. 5. 2021 18:55

Informace k provozu MŠ od 10.5.2021

Datum konání: 10. 5. 2021

Obnovení provozu MŠ pro všechny děti

Vážení rodiče, milé děti.

 

Jsem ráda, že vám mohu oznámit, že v pondělí 10. 5. 2021 se konečně ve školce přivítáme se všemi dětmi. Děti nebudou testovány, ani nebudou muset mít roušku.

 

I nadále je nutné přijmout opatření proti šíření onemocnění Covid-19. Za jejich dodržování děkujeme!

Do mateřské školy mohou vstupovat pouze osoby a děti, které nevykazují příznaky infekčního onemocnění.

 

Do budovy školy smí doprovázet dítě pouze jedna osoba, která se v prostorách školy pohybuje vždy v respirátoru, a pouze po nezbytně nutnou dobu.

 

Doprovázející osoba ihned po vstupu do vestibulu školy použije na ruce dezinfekci.

 

Vyvarujte se shromažďování v šatnách dětí, vstupujte jednotlivě, dodržujte rozestupy.

 

Doprovázející osoba před vstupem do třídy důkladně dítěti umyje ruce vodou a tekutým mýdlem a na vysušené ruce použije dezinfekci.

 

Doprovázející osoba musí předat dítě osobně do třídy učitelce.

 

Děti musí mít ve skříňkách 2 kusy roušek – na vycházky mimo objekt školy a pro případ výskytu onemocnění Covid-19 ( prosíme z hygienických důvodů o jejich vyměňování ).

 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví oddělením dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistěním pro ně dohledu zletilou fyzickou osobou (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolet hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod. je povinností školy volit tento postup:

 

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do mateřské školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

 

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu:

 

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy

 

Strava bude automaticky přihlášena všem dětem.

Pokud nebudou děti MŠ navštěvovat, odhlaste prosím stravu v pondělí 10.5.2021 nejpozději do 13 hod. ve školní jídelně - na tel.čísle 583 431 848

Neodhlášený oběd - (za pondělí 10.5.2021) je možno si ve ŠJ v době k tomu určené vyzvednout. Pouze však v tento první den nepřítomnosti dítěte ve škole.

 

Na všechny se už moc těšíme a přejeme si, abychom si společně strávené chvíle i přes nelehkou dobu užili v co nejlepší náladě a pohodě!

 

Renata Tilscherová, ředitelka MŠ Moravičany

 

 


Publikováno 7. 5. 2021 10:42

Informace ke 3.5.2021

Datum konání: 3. 5. 2021

Aktuální informace platné od pondělí 3.5.2021

Preventivní antigenní test se v mateřské škole nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu ( v pondělí ). Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Mateřská škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu dětí pro účely doložení této skutečnosti ve službách, kadeřnictví nebo pro účely amatérského sportu apod. Zákonný zástupce dítěte bude dokládat skutečnost, že dítě bylo ve škole negativně testováno nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Informace pro školy ke 3.5.2021.pdf

I nadále platí, že na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 12.4.2021 umožněno docházet do mateřské školy pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a které se podrobí testování.

 

 


Publikováno 30. 4. 2021 19:35

Den Země

Datum konání: 22. 4. 2021

Dobrý den děti,
víte, že dnes je Den Země? A jestlipak víte, jak můžeme Zemi pomoci, aby byla ráda, že na ní žijeme? Ono totiž vsechno není samozřejmostí.
Víte, jak správně třídit odpad? Zopakujte si barvičky a až půjdete s rodiči na procházku, a najdete nějaký papír nebo plast, vhoďte ho do správného kontejneru na tříděný odpad - žlutý, modrý nebo zelený. Ke správnému třídění Vám pomůže pracovní list.
Doma si třeba zkuste vyrobit dešťový mrak z vaty. Voda je pro Zemi velmi důležitá. Víte proč? Zkuste si o ní s rodiči popovídat podle obrázků.
Pomáháte děti s pracemi na zahradě? A zasadily jste už něco? Pozorujete jak to roste? Zkuste správně poskládat obrázky, jak roste pampeliška a zalijte kytičky, určitě budou moc rády.

Přejeme Vám krásné dny a doufáme, že už se brzy uvidíme. Moc se na Vás těšíme!
Vaše paní učitelky......

Den Země.pdf


Publikováno 22. 4. 2021 16:01

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Úplata za předškolní vzdělávání se bude snižovat v závislosti na délce přerušení provozu  mateřské školy.

Postup ponížení školného upravuje Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., v § 6 odst. 5 takto:

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Za měsíc březen 2021 se stanovuje výše úplaty na 0 Kč.

Za měsíc duben 2021 se stanovuje výše úplaty na 0 Kč.

Částka za školné byla již v březnu i dubnu z vašeho účtu inkasem uhrazena.

Aby došlo k vyrovnání, nebudeme za měsíc květen a červen z vašeho účtu peníze za školné strhávat.          

Renata Tilscherová, ředitelka školy


Publikováno 15. 4. 2021 12:44

Pohyb osob v MŠ

Vážení rodiče.

Od pondělí 12. 4. 2021 je umožněn vstup do vnitřních prostor mateřské školy pouze rodičům, nebo pověřené osobě a dětem: pro které je předškolní vzdělávání povinné, dětem jejichž rodiče pracují v IZS, nebo jsou pedagogové

Pro zákonné zástupce (rodiče), či jinou pověřenou osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy.

Do mateřské školy smí doprovázet dítě pouze jedna osoba, a ve škole se zdržuje jen po dobu nezbytně nutnou! Platí i pro vyzvedávání dětí.

Děkuji za pochopení a dodržování.

                       S pozdravem Renata Tilscherová, ředitelka MŠ Moravičany

 

 

 

 


Publikováno 10. 4. 2021 16:21

Informace k provozu MŠ od 12.4.2021

Datum konání: 12. 4. 2021

Informace k provozu mateřské školy od 12. dubna 2021

 

Vážení rodiče.

Z důvodu testování, prosím přřivádějte děti nejpozději do 8,00 hod., aby do 8,30 hod. byly všechny děti otestované a mohly společně zasednout ke svačince. Přejeme si, aby vše probíhalo v klidné atmosféře a děti nebyly stresovány.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

Všechny osoby pohybující se ve vnitřních prostorách školy s výjimkou dětí mateřské školy mají povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu.

Vstupující osoby ihned po vstupu do vestibulu školy použijí na ruce dezinfekci. Děti se pouze přezují, ale nebudou se převlékat.

Rodiče, nebo jiná pověřená osoba, která bude vstupovat do třídy z důvodu provádění testování, musí použít návleky.

Až po otestování s negativním výsledkem bude umožněn vstup do šatny v prvním patře, kde se děti převlečou a opět si důkladně před příchodem do třídy umyjí ruce mýdlem.

TESTOVÁNÍ:

Bude probíhat v přízemí, v 1. třídě ,,Koťátek" antigenními testy„Singclean“vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Testování provede svému dítěti zákonný zástupce nebo pověřená osoba.

Návod k testům.pdf

https://youtu.be/BmDnd140UH4

 Z TESTOVÁNÍ JSOU VYJMUTY DĚTI:

- které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, jenž není starší 48 hodin. Tedy je možné přinést potvrzení o testu provedeném na jiném certifikovaném odběrovém místě.

- které onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě)

Pokud se dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné nebude účastnit prezenčního vzdělávání v mateřské škole, z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá podle zákona povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Protože nám na našich dětech záleží, budeme poskytovat vzdělávací podporu prostřednictvím zasílání pracovních listů a námětů na email.

Omlouvání dětí z předškolního vzdělávání bude probíhat standartním způsobem a s doložením omluvného listu po opětovmém nástupu dítěte do MŠ.

Prosíme rodiče, aby v pondělí nahlásili

 - zda budou potřebovat otevření MŠ již od 6,15 hod. nebo až od 7,00 hod.

-  zda bude možné v odpoledních hodinách zkrátit provoz do 15,30 hod.

Děkuji za pochopení a vstřícnost. Věřím, že tuto nelehkou situaci všichni společně zvládneme!

Renata Tilscherová, ředitelka MŠ Moravičany

                                                                                


Publikováno 9. 4. 2021 19:40

Informace k nástupu dětí do MŠ od 12.4.2021

Datum konání: 12. 4. 2021

Informace k nástupu dětí do mateřské školy od 12.dubna 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 12.4.2021 umožněn nástup do mateřské školy pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a které se podrobí testování.

Na základě mimořádného opatření MZd je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání i děti IZS a děti pedagogických pracovníků. Na tyto děti se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte v týdnu. Mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování bude probíhat v I. třídě mateřské školy. Až po otestování s negativním výsledkem bude umožněn vstup do šatny v prvním patře a do II. třídy, kde bude probíhat vzdělávání. V případě vyššího počtu dětí budou na základě metodiky MŠMT děti rozděleny do obou tříd. V objektu školy bude zajištěno časté větrání. Je také doporučován pobyt venku. Proto děti do třídy přiměřeně oblečte a vybavte vhodným oblečením na pobyt na školní zahradě.

K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění - rýma, kašel,teplota, vyrážka,zvýšená únava,bolest svalů,....

Dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Testování bude prováděno neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasí Zmocnění.doc. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy.

leták testování pro rodiče.pdf

testování diagram.pdf

Ochranné prostředky dýchacích cest děti v  mateřské škole mít nemusí.

Strava bude automaticky přihlášena všem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Pokud nebudou děti MŠ navštěvovat, odhlaste stravu v pondělí 12.4.2021 nejpozději do 13 hod. ve školní jídelně - na tel.čísle 583 431 848

Neodhlášený oběd - (za pondělí 12.4.2021) je možno si ve ŠJ v době k tomu určené vyzvednout. Pouze však v tento první den nepřítomnosti dítěte ve škole.

Zákonní zástupci dětí, kteří jsou pedagogové, a nebo zaměstnanci IZS a budou potřebovat, aby jejich dítě nastoupilo do MŠ, přihlaste své dítě nejpozději do pátku 9.4.2021 do 10 hod. na níže uvedené emailové adrese. Zákonný zástupce doloží škole v den nástupu dítěte potvrzení zaměstnavatele.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailu - msmoravicany@seznam.cz

Prosím i nadále sledujte webové stránky školy, kde budou zveřejňovány důležité informace.


Publikováno 8. 4. 2021 11:55

Distanční vzdělávání - ,,Dopravní výchova"

Datum konání: 6. 4. 2021

TÉMA TÝDNE: ,,Dopravní výchova"

Milé děti a rodiče.

Protože duben je měsícem bezpečnosti, připravili jsme učební materiály a náměty, které hravou a zábavnou formou rozvíjí u dětí dopravní výchovu. Seznamujte se děti s dopravními prostředky a dopravními značkami,určujte vzdálenost: blízko-daleko,rozlišujte zvuky–odkud přicházejí (houkání sanitky, přibližující se vůz, letadlo ve vzduchu). Podnikněte společně s rodiči výlet na nádraží, prohlédněte si jeho okolí, vlaky, vagóny, lokomotivy, koleje, výstražné zařízení.

Na tomto odkazu www.bezpecnecesty.cz  je zpracovaná dopravní výchova pomocí animovaných videí a krátkých kvízů - kapitoly Chodec, Cyklista a Cestující.
Naleznete zde animaci s tučňáky, kde jsou šipky se čtverečky, které vás navedou k animované dopravní výchově ( kliknutím na pátý  čtvereček). 

UČEBNÍ MATERIÁLY A NÁMĚTY:

O neposlušném autíčku.pdf

O neposlušném autíčku - povídání.pdf

neposlušné autíčko a dopr. značky.pdf

básnička Pozor autíčko.pdf

tvoření - autíčko.jpg

autíčkové dobroty.jpg

autíčkové závody.jpg

píseň Auto.jpg

pravo-levá orientace.jpg

křižovatka.jpg

logické myšlení.jpg

co je správně a co ne.jpg

hledej nesmysly.jpg

rozvoj slovní zásoby.jpg

slabiky.jpg

grafomotorika.jpg

labyrint.jpg

počítání dopravních prostředků.jpg

kreslení podle čísel.jpg

báseň Semafor.jpg

semafor.jpg

spojování.pdf

omalovánka pro nejmenší

jpgPEXESO.pdf

 

Po otevření školky přineste děti z tohoto tématu vypracované tyto pracovní listy: grafomotorika, počítání dopravních prostředků, slabiky, spojování.                                              

Už se na vás móóc těšíme a doufáme, že se již konečně brzy uvidíme! Vaše paní učitelky.

 

 

 

 

 

 


Publikováno 5. 4. 2021 19:38

Distanční vzdělávání - ,,Velikonoce-svátky jara"

Datum konání: 29. 3. 2021 - 5. 4. 2021

Téma týdne: ,,VELIKONOCE - SVÁTKY JARA"

Milé děti a rodiče,

přesto, že jsme věřili, že krásné jarní svátky již oslavíme společně, není tomu tak, a proto jsme pro Vás přichystali další výukové materiály a podklady, které se váží k Velikonocům. Věříme, že Vás budou bavit a přinesou Vám zábavu a zpestření. Přejeme krásné a pohodové prožití Velikonočních svátků a hodně zdraví.

 

Velikonoce jsou jarní svátky, které se slaví po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku Jsou to svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku.

Inspirace na činnosti týden před Velikonocemi: velikonoční aktivity.jpg

Inspirace na: aktivity na Velikonoční pondělí.jpg

Symboly Velikonoc:

Symboly života, světla, zdraví, štěstí: zelený strom, červené jablko, plné vejce, kynuté pečivo, červená barva, pestré tkaniny.

Symboly hojnosti, plodnosti, bohatství: hrách, čočka, sušené ovoce, obilí, ořechy, makovice.

Pomlázka: symbol předávání síly, zdraví a svěžesti, omlazení, šlehány jsou ženy a dívky, aby byly zdravé, veselé, pilné, odměnou za pomlázku jsou malovaná vejce. Zajímavost – krajové výrazy pro pomlázku – mrskačka, mrskut, šmigrust, tatar, hrudovačka, šlahačka ...

Velikonoční stůl: beránek, zajíček, vajíčko (symbol plodnosti, úrody, nového života), pokrmy: zelená strava – petržel, pažitka, byliny, mladé kopřivy, lístky pampelišek, chudobky (velikonoční bylinkové polévky s rozkvedlaným vajíčkem), vejce, smaženice z vajec a slaninou s mladou kopřivou nebo zelenou natí z cibule.

Vajíčko: je o Velikonocích odměnou koledníkům, darem a předmětem zdobení, červené vejce – červené barvy byly nejoblíbenější, nazývaly se "krasnaja", odtud zřejmě vznikl název "kraslice", ale možná i od slova "krásniti" či "krásliti".

Velikonoční pečivo: peklo se pečivo v podobě ptáčků nebo slepic, kuřátek, kohoutků, ježků, tzv. Jidáše (tvar různých figur, točánků, preclíků), mazance, beránek z piškotového těsta.

Pranostiky: Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
                     Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
                     Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, nebude ten rok ovoce.
                     Na Boží-li hody prší, sucho úrodu vysuší.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY:

hledej stejný obrázek.jpg

grafomotorika - vajíčko.jpg

grafomotorika + omalovánka.jpg

omalovánka vel. vajíčka.jpg

procvičování počítání.jpg

najdi rozdíly.jpg

spojování.jpg

hádanky.jpg

básničky pro nejmenší.jpg

říkanky velikonoční.jpg

velikonoční říkanky.jpg

velikonoční pohádka.jpg

velikonoční koleda.jpg

jarní hrací kostka.jpg

pohybová hra.jpg

PEČENÍ:

Obrázkový recept na beránka.pdf

TVOŘENÍ:

SLEPIČKA vzor.jpg

SLEPIČKA šablona.pdf

barvení s gumičkami.jpg

barvení s lakem.jpg

bramborová tiskátka- kraslice.jpg

čím barvit vejce.jpg

hry s moukou.jpg

jednoduché zdobení vajíček.jpg

kraslice z vlny.jpg

kuřátko na zavěšení.jpg

kuřátko pro malošky.jpg

slepička s kuřátkem.jpg

zajíček s dobrotami.jpg

Po otevření školky, přineste děti vypracované tyto pracovní listy: grafomotorika vajíčko, spojování, hledej stejný obrázek.

A jako vždy, můžete přinést i něco navíc a pochlubit se nejen paní učitelkám, ale i ostatním kamarádům.

 

 

 


Publikováno 28. 3. 2021 17:29