Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Kritéria přijímání dětí do mateřské školy

Kritéria přijímání dětí do MŠ Moravičany pro školní rok 2024/2025

Ředitelka mateřské školy Renata Tilscherová , stanovila následující kritéria , podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě usnesení § 165 odst. 2 písm. B zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

  1. děti, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší věk 5 let, jsou přijímány přednostně
    • pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné 
    • povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením
  2. děti, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší věk 4 let, a které mají trvalý pobyt v obci Moravičany nebo spádové obci Doubravice a Mitrovice
  3. děti, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší věk 3 let, a které mají trvalý pobyt v obci Moravičany nebo spádové obci Doubravice a Mitrovice
  4. děti mladší 3 let, které dovrší věk 3 let během školního roku 2024/2025, a které mají trvalý pobyt v obci Moravičany nebo spádové obci Doubravice a Mitrovice.  Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok § 34 odst. 1 školského zákona. Dítě mladší 3 let je přijato, pokud tomu dovolí kapacita školy a dítě je pro nástup do mateřské školy zralé. 
  5. děti, které nemají trvalý pobyt v obci Moravičany nebo spádové obci Doubravice a Mitrovice pokud tomu dovolí kapacita školy                                          

O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti.

V případě, že se zákonný zástupce s dítětem k zápisu nedostaví, nemusí být dítě v pozdějším termínu zapsáno.

O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (netýká se dětí starších 5 let), rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení (§ 34 odst. 3 školského zákona). 

O přijetí dítěte s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni sdělit mateřské škole úplné a pravdivé informace o zdravotním stavu dítěte. 

Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Proto dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem mateřské školy. Mělo by zvládnout základní společenské, hygienické a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou.

Cílem předškolního vzdělávání je podle ustanovení § 33 školského zákona podpora rozvoje osobnosti dítěte podílením se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Primárním úkolem mateřské školy je poskytování vzdělávání. Mateřská škola sice fakticky umožňuje rodinám s malými dětmi skloubit rodinný a pracovní život, tuto funkci nelze ovšem pokládat za hlavní účel předškolního vzdělávání. Přestože umístění dítěte v mateřské škole ulehčí rodičům od celodenní péče o své dítě, což jim umožňuje například vykonávat výdělečnou činnost, mateřská škola slouží zásadně dítěti, jeho zdravému rozvoji a začlenění do společnosti. Vzhledem k tomu, že úkolem mateřských škol je poskytování vzdělání, je příjemcem poskytovaného statku samozřejmě dítě.

Dobré rady, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do MŠ najdete v záložce ,,INFORMACE - Poprvé ve školce".