Drobečková navigace

Úvod > O mateřské škole > Kritéria přijímání dětí do mateřské školy

Kritéria přijímání dětí do MŠ Moravičany pro školní rok 2020/2021

Ředitelka mateřské školy Renata Tilscherová , stanovila následující kritéria , podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě usnesení      § 165 odst. 2 písm. B zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí ve třídě.

  1. děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk 5 let, jsou přijímány přednostně
    • pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné 
    • povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením
  2. děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk 4 leta které mají trvalý pobyt v obci Moravičany nebo spádové obci Doubravice a Mitrovice
  3. děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk 3 leta které mají trvalý pobyt v obci Moravičany nebo spádové obci Doubravice a Mitrovice
  4. děti mladší 3 let, které dovrší věk 3 let během školního roku 2020/2021, a které mají trvalý pobyt v obci Moravičany nebo spádové obci Doubravice a Mitrovice.  Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok § 34 odst. 1 školského zákona. Dítě mladší 3 let je přijato pokud tomu dovolí kapcita školy a dítě je pro nástup do mateřské školy zralé. 
  5. děti, které nemají trvalý pobyt v obci Moravičany nebo spádové obci Doubravice a Mitrovice                                                             

O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti.

O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (netýká se dětí starších 5 let), rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení (§ 34 odst. 3 školského zákona). 

O přijetí dítěte s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

UPOZORNĚNÍ“

„Zákonní zástupci dítěte jsou povinni sdělit mateřské škole úplné a pravdivé informace o zdravotním stavu dítěte. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci Důvodem pro ukončení předškolního vzdělávání je nesplnění povinnosti zákonného zástupce dítěte nechat podrobit své dítě povinnému očkování. Zjistí-li mateřská škola, že zákonný zástupce sdělil nepravdivé informace o očkování dítěte, bude předškolní docházka dítěte ukončena po marné výzvě k nápravě. Výše uvedené se netýká povinného předškolního vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Padělání lékařského potvrzení o očkování, může být také  kvalifikováno jako přečin padělání a vystavení lékařské zprávy, posudku nebo nálezu, za něž hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, nebo jako  přestupek podle zákona o zdravotních službách, za který hrozí pokuta až do výše patnácti tisíc korun.