Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Dokumenty původni > Školní řád

Školní řád

Mateřská škola Moravičany, okres Šumperk, příspěvková organizace, 789 82 Moravičany 260

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole.

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program

1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1 Každé přijaté dítě má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

2.2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

2.3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

2.4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

3. Práva zákonných zástupců

3.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

4.1 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 2. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno do třídy: vhodné převlečení, pevné papuče s plnou patou a protiskluzovou podrážkou. Na pobyt venku: pevné obutí s plnou patou nebo sandály s přezkou držící pevně patu, starší převlečení na hry a pohybové aktivity na školní zahradě, vhodné oblečení na procházku, vždy přiměřeně počasí, pokrývka hlavy v zimě proti chladu, v létě proti úpalu. Na odpočinek na lůžku: pyžamo nebo jiné oblečení vhodné pro odpočinek Oblečení, obuv a přezůvky dětí ukládají na místo k tomu určené - do značkami označených botníků a skříněk. Věci dětí zákonní zástupci označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. Pokud dojde k jejich záměně, aniž by byly řádně označeny, škola za vzniklou škodu neodpovídá,
 3. na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),
 6. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

5.1 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti na základě Kritérií pro přijímání dětí a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

5.2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

5.3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

6.1 Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

7. Ukončení předškolního vzdělávání

7.1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

7.2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je  předškolní vzdělávání povinné.

8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

8.1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

8.2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

9. Docházka, omlouvání a způsob vzdělávání

9.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

9.2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

9.3 Zákonný zástupce dítěte je povinen bez zbytečného odkladu oznámit nepřítomnost dítěte v MŠ, uvést důvod a předpokládanou dobu nepřítomnosti  -  telefonicky, nebo osobně.

9.4   Zákonný zástupce dítěte, které se účastní povinného předškolního vzdělávání, je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti -  telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy vždy písemně -  tiskopis Omluvenka dítěte z MŠ s uvedením důvodů absence.

9.5 Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

9.6 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

9.7 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské  školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

10. Individuální vzdělávání

10.1 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude vzděláváno individuálně. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte  povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli  mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

10.2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

11. Distanční vzdělávání

11.1 Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí.

11.2 Distanční vzdělávání se týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí v této třídě.

11.3 Mateřská škola neprodleně informuje o vzniklé situaci zřizovatele a zákonné zástupce nezletilých dětí.

11.4 Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem.

11.5 Distanční výuka je založena především na komunikaci učitele a rodičů prostřednictvím emailů a školních webových stránek. Vzdělávání spočívá na podpoře rozvoje dítěte přirozenými prostředky a činnostmi, které jsou pro dítě běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova dětí. Jedná se o vypracovávání úkolů a pracovních listů pro rozvoj grafomotoriky, myšlení, řeči, matematických představ, sluchového a zrakového vnímání. Poskytování inspirativních tipů na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na výtvarné tvoření, didaktické hry, pohybové aktivity, zpěv, společný poslech pohádek nebo hudby atd.

11.6 Hodnocení výsledků vzdělávání je preferováno formativní zpětnou vazbou, sebehodnocením dětí, především zapojením zákonných zástupců do procesu hodnocení. Pro potřeby souhrnného hodnocení přinesou děti po ukončení distančního vzdělávání vypracované úkoly do mateřské školy.

11.7 Mateřská škola neposkytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud děti do mateřské školy nechodí například kvůli neštovicím, střevní viróze, pokud ředitel MŠ rozhodne o omezení nebo přerušení provozu nebo je mateřská škola uzavřena například z důvodu rekonstrukce, v době letních a jiných prázdnin.

12. Přebírání a předávání dětí

12.1 Učitelky přebírají od zákonných zástupců děti ve stanovené době od 6.15 do 8.30 hod. Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby jsou povinni osobně předat dítě učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Z hygienických důvodů doprovázející osoby nevstupují do třídy. V 8.30 je škola z bezpečnostních důvodů uzavřená. Po předchozí dohodě může být dítě přivedeno i v jiné denní době ( např. příchod od lékaře, z logopedické poradny, či jiné rodinné důvody). Zákonní zástupci zodpovídají za děti až do okamžiku předání učitelce.

12.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době. Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají zákonní zástupci nebo jimi osoby pověřené v době od 12,15 do 12,30 hod. Ostatní děti se rozcházejí od 14,30 do 16,00 hod. V případě, že si zákonní zástupci dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě dříve, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte učitelce. Z bezpečnostních důvodů zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené, se po vyzvednutí dítěte v objektu školy nezdržují déle, než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.

12.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání z mateřské školy. V žádném případě není akceptováno oznamování telefonicky.

12.4 Pokud si zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby - 16.00 hod., učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 4. případně se obrátí na Policii ČR.

12. 5 Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

II. Provoz a vnitřní denní režim mateřské školy

13. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

13.1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou provozní dobou od 6:15 do 16:00 hod.

13. 2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem.

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

13.3 Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 2 třídách, které jsou věkově homogenní.

13.4 Předškolní vzdělávání dětí je uskutečňováno podle Školního vzdělávacího programu ,,Domeček poznání“ , který probíhá v základním denním režimu:

6.15 - 8.30

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám do třídy, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hru, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální práce s dětmi

8.30 - 9.00

 

Osobní hygiena a dopolední svačina

9.00 - 9.30

Řízené výchovně – vzdělávací činnosti, individuální i skupinové činnosti dětí, pohybové aktivity

9.30 - 11.30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku – procházka nebo činnosti na školní zahradě, případně náhradní činnost

11.30 - 12.15

Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek

12.15 - 14.00

Spánek nebo odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku a s dětmi s odkladem školní docházky

14.00 - 14.30

Osobní hygiena, úklid lůžkovin, odpolední svačina

14.30 - 16.00

Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

13.5 Začátek povinného předškolního vzdělávání je určeno ředitelkou školy v časovém rozmezí od 7:30 do 8:15 hodin

13.6 Vnitřní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze Školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo z důvodu pořádání školních akcí.

13.7 Pobyt dětí venku je za příznivého počasí organizován vždy. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, vytrvalý déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

13.8 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcích mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.

13.9 Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole telefonicky nebo osobně učitelce mateřské školy.

13.10 Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, písemně, nebo telefonicky.

13.11 Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

13.12 Úplata za vzdělávání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce.

13.13 Otázky týkající se stravování (přihlašování a odhlašování stravy, platby za stravu, vyzvedávání stravy, náměty a připomínky) řeší zákonní zástupci s vedoucí školní kuchyně. Řídí se při tom Provozním řádem školní kuchyně, který je umístěn ve vestibulu školní kuchyně. Strava je zajišťována třikrát denně a během celého dne je zajištěn pitný režim. Telefonní číslo do školní kuchyně: 583 431 848

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

14. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

14.1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme při vstupu do třídy od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

14.2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelek tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

 1. 20 dětí z běžných tříd, nebo
 2. 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

14.3 Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

 1. v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
 2. v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

14.4 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 

14.5. Do mateřské školy může nastoupit pouze dítě zdravé. Dítě musí být bez příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, vyrážka, apod.) Pokud má dítě projevy, které mohou být zaměněny za příznaky respiračních onemocnění, musí být doloženo lékařské potvrzení, že je dítě léčeno alergologem.

14.6 V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, odmítnout jeho přijetí a také požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat učitelka od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

14.7 V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ (zvýšená teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha, respirační potíže, ztráta chuti, vyrážka apod.), je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba neprodleně po telefonické výzvě učitelkou mateřské školy, popřípadě jiného zaměstnance školy, dítě z mateřské školy vyzvednout a zajistit další zdravotní péči o dítě.

14.8 Učitelka mateřské školy ani jiný zaměstnanec školy nesmí dětem podávat v době pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva. V závažných případech (např. alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučením od lékaře a poučením učitelky, lze léky mimořádně po předchozím projednání s ředitelkou školy podat.

14.9 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vzdělávání v MŠ, jsou děti povinny hlásit bez zbytečného odkladu učitelce, popřípadě jinému zaměstnanci školy, kteří dále postupují takto:

 • zjistit poranění.
 • informovat ředitelku školy.
 • zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod zaměstnancem školy k lékaři.
 • oznámit skutečnost bez zbytečného odkladu zákonným zástupcům dítěte, popřípadě pověřené osobě.
 • provést zápis do knihy školních úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu.

14.10 Vzhledem k ochraně zdraví může učitelka odmítnout přijetí zraněného dítěte do mateřské školy - (např. velký rozsah šití tržné rány, úraz hlavy, dlaha, sádra na končetinách apod.)

14.11 Z bezpečnostních důvodů je zakázáno, aby děti nosily do školy náramky, řetízky, různé přívěsky a pod.

14.12 Při výskytu pedikulózy - vši dětské (tak jako u jiných infekčních onemocnění) jsou  zákonní zástupci dítěte povinni o této skutečnosti informovat školu. Pokud je v MŠ zjištěn u dítěte výskyt vši, je povinností zákonného zástupce neprodleně dítě ze školy  vyzvednout a zajistit odvšivení. Učitelky plošně neprovádějí kontrolu vlasů (odpovědnost rodiny), pouze informují o jejich výskytu. Při hromadném výskytu pedikulózy informuje škola Krajskou hygienickou stanici.

14.13 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky, jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

14.14 Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době stanovené pro přijímání a vyzvedávání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Škola je vybavena bezpečnostním elektronickým systémem, který umožňuje vstup do budovy pouze osobám vlastnícím přístupový čip, a to pouze v době určené pro přivádění a vyzvedávání dětí.

14.15 V budovách a areálu školy platí přísný zákaz kouření, používání elektronických cigaret, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

14.16 Vzhledem k zajištění bezpečnosti a zachování hygienických podmínek, platí zákaz vodění domácích mazlíčků ( psi, kočky, aj. ) do celého areálu školy.

IV. Zacházení s majetkem mateřské školy

15.1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

15.2 V případě úmyslného poškození majetku dítětem mají zákonní zástupci povinnost projednat s ředitelkou školy opravu či náhradu škody

15.3 Zaměstnanci, rodiče i děti odkládají osobní věci pouze na místa k tomu určená.

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí

16.1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

16.2 Zákonní zástupci dítěte mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.

16.3 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č.1

Do mateřské školy smí nastoupit jen dítě zcela zdravé             


Dítě musí být bez příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, vyrážka, apod.)

Pokud má dítě projevy, které mohou být zaměněny za příznaky respiračních onemocnění, musí být doloženo lékařské potvrzení, že je dítě léčeno alergologem

Pokud bude dítě během pobytu v mateřské škole vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, neprodleně dojde k nasazení roušky a k izolaci od ostatních dětí. Bude kontaktován zákonný zástupce s žádostí o okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. Zákonný zástupce dále telefonicky kontaktuje příslušného dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Každé dítě musí mít ve skříňce 2 ks roušek pro případ výskytu podezření z nákazy.

 

Opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19

Před budovou školy je zakázáno shromažďování osob a dětí.

Do budovy školy smí doprovázet dítě pouze jedna osoba, která se v prostorách školy pohybuje vždy po nezbytně nutnou dobu.

Doprovázející osoba ihned po vstupu do vestibulu školy použije na ruce dezinfekci.

Vyvarujte se shromažďování v šatnách dětí, vstupujte jednotlivě, dodržujte rozestupy.

Doprovázející osoba před vstupem do třídy důkladně dítěti umyje ruce vodou a tekutým mýdlem a na vysušené ruce použije dezinfekci.

Doprovázející osoba musí předat dítě osobně do třídy učitelce, s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.   (Děti nesmí chodit do třídy samy).

  

Opatření se mohou vzhledem k aktuální situaci na základě vládních nařízení měnit.